Thursday, 13 October 2016

है पथ प्रदर्शक उज्जवल प्रकाश स्तम्भ

चलती   जाये  सागर नौका  लहर  लहर
नहाती   शीतल  चाँदनी   में  ठहर  ठहर 
है पथ प्रदर्शक उज्जवल  प्रकाश स्तम्भ 
राह  दिखाता चन्दा संग वह   पहर पहर 

रेखा जोशी